Kokkuvõte 2014-2015 a.
seaduse- ja maksumuudatustest

Muudatused, mida peavad teadma kõik ettevõtjad!

Autor: Anu Allikvee / 17.11.2014

1. Töötamise register Maksuametis

Kehtima hakkas 01.07.2014 – tuleb registreerida kõik töötajad vähemalt 1 tööpäev enne töötaja tööle asumist. Võib ka varem.
Registreerimiseks vajalik töötaja isiku andmed – isikukood, töötaja nimi, soovitavalt aadress, mis liiki (töö)leping sõlmitakse , millal alustab tööd ja kui on tähtajaline leping, siis mis ajani, Registreerida tuleb nii põhikohaga töötajad, tööettevõtulepingu ja muu võlaõigusliku lepingu alusel tööle võetud töötajad , vabatahtlikud töötegijad ja ka isikud, kes saavad juhtimistasu. Kui praktikandile ei maksta praktikalepingu alusel tasu, siis ei tule praktikanti registreerida. Kui töötaja on Maksuametis registreeritud, siis enam haigekassas registreerima eraldi ei pea. On hoiatatud, et alates 01.01.2015 võib Maksuamet trahvida, kui on töötaja registreerimata või hilinetakse registreerimisega.

Haigekassasse saab esitada töövõimetuslehed alates 2014.aastast elektroonselt. Juhatuse liige otsustab, kellele anda õigused – seda saab teha läbi eesti.ee. Vajalik selle isiku isikukood, kellele antakse õigused. Alates 01.01.2015.aastal on see ainuke variant töövõimetuslehtde edastamiseks!!!


2. Isikliku sõiduauto kompensatsiooni maksmine ainult sõidupäevikut pidades

Kehtima hakkas 01.09.2014 – on õigus maksta isikliku sõiduauto kompensatsiooni 0,3 € / 1 km kohta.

Maksuvabalt saab maksta maksimaalselt 335€ ühes kalendrikuus, kuid saab maksta ka vähem. UUS - iga tööandja juures on eraldi arvestus ja see maksimummäär kehtib iga tööandja kohta eraldi.

Kumulatiivset arvestust kilomeetrite kohta ei saa teha – ehk mõnes kuus rohkem sõidetud kilomeetreid ei saa kanda edasi järgmisesse kuusse.Kui on kilomeetreid rohkem ja tuleb hüvitada suurem summa, siis maksustatakse see üleminev osa summast erisoodustusena ehk tulumaksuga 21/79 + sotsiaalmaksuga 33%. Kui sõidupäevikut pole, siis maksustatakse kogu väljamakstav summa.

Sõidupäevikus on VÄGA OLULINE – kuupäev, odomeetri algnäit ja lõppnäit, sõidetud kilomeetrid, kuhu sõideti ja sõidu eesmärk (väga hea on, kui saate märkida kas aadressi või konkreetsete partnerite nimed või viited projektile, teenusele jne)

AUTOKOMPENSATSIOON sisaldab kõiki kulusid – kütust, remonti, kindlustust jne. KINDLASTI EI SAA lisaks kompenseerida kütusekulu, remondikulusid ega muid kulutusi!!! Sel juhul tuleb maksustada kas kulud või autokompensatsiooni summa. Lisatud lihtne sõidupäeviku vorm, mida saab igaüks kohendada endale sobivaks.

Kasutage sõidupäeviku pidamisel valemeid, siis ei tule vigu sisse!!! Autokompensatsioone tuleb deklareerida kord aastas.

Tähtaeg (Maksuameti lehel on kirjas, et 2015.a. andmed deklareeritakse uuel INF vormil 01.02.2016 ehk ilmselt siis 2014.a. andmed ikka 01.04.2015-ks) – ootame selle kohta lisa selgitusi ja juhiseid..


3. 1000-euroste tehingute deklareerimine

Kehtima hakkas 01.11.2014 uus KMD vorm koos lisaga, millel tuleb deklareerida tehingud kõikide tehingupartneritega, kellega tehingute maksumus kokku ühes kalendrikuus ületab 1000 eurot (ilma käibemaksuta summa). Deklareeritakse alates 1000€ !!!
KMD lisa INF koosneb 2 osast – A osas väljastatud arvete andmed ja B-osas saadud arvete andmed.

Deklareeritakse vaid 20% ja 9% maksumääraga maksustatavaid tehinguid juriidiliste isikutega, FIE-dega ja riigi-, valla- või linnaasutustega. Eraisikutega tehinguid ei deklareerita.
Deklareerimisel tuleb kajastada tehingupartneri nimi, registrikood, arve number, arve kuupäev, maksumäär ja arve summad ilma käibemaksuta, käibemaks ja kokku summa – ehk kõik arved tuleb deklareerida eraldi ridadel. Esimene deklaratsioon tuleb esitada 22.12.2014 ehk novembrikuu kohta.

Kuni 2015. aasta lõpuni võib esitada nende tehingupartnerite tehingud ühe summaga, kellega ühes kuus on palju arveid. Väljavõte KMS seadusest § 46 lõige 21:

(21) Kuni 2016. aasta 20. jaanuarini on maksukohustuslasel õigus kajastada käibedeklaratsiooni lisal arvete summad summeerituna tehingupartnerite kaupa valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras. [RT I, 29.05.2014, 1 - jõust. 01.11.2014]

Kehtivat määrust veel avaldatud ei ole, kuid maksuameti poolt on antud järgmine selgitus:

KÜSIMUS MAKSUAMETILE:
Kas käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse arvete andmed arvete lõikes või summeerituna tehingupartnerite kaupa?

VASTUS: Käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse arvete andmed arvete lõikes. Arvestades aga ettevõtjate ettepanekuid muudatuste sujuvamaks üleminekuks, lisati käibemaksuseadusesse üleminekusäte, mille kohaselt on kuni 2015. aasta lõpuni võimalus esitada arvetel olevad summad summeerituna tehingupartnerite lõikes – mõeldud ettevõtjatele, kellel on ühe partneriga palju arveid, et oleks võimalik esitada arvete kogusumma. See ettepanek on tulnud jaekaubandusettevõtetelt, et tagada keerukamate arenduste teostamiseks täiendavalt aega.

Mis on palju arveid, on hetkel ettevõtja otsustada. Kui tuleb määrus selle kohta, siis tuleb lähtuda määrusest.

Selleks, et esitada KMD lisa ehk INF tuleb kõik andmebaasid üle käia, et lisada kõikide tehingupartnerite andmed ( kõige olulisem on praegu registrikood ja käibemaksukohustuslase number ja tehingupartneri nimetus), mistõttu tuleb kõiki andmeid võrrelda Äriregistris olevate andmetega. Kindlasti on oluline vaadata üle käibemaksukoodide ja kontode seadistused, sest raamatupidajad peavad tegema KMD seadistused programmi ja kui programmis on mitmed sisestajad, siis on oluline, et kasutatakse õigeid käibemaksukoode, et raamatupidaja saab saata otse deklaratsiooni maksuameti lehele.

Esimestel kuudel tuleb kindlasti raamatupidajatel juurde lisatööd, sest tuleb teha uued seadistused, kontrollida andmeid ja kindlasti kontrollida üle, kuidas andmed maksuameti aruandes kajastuvad. Vajadusel tuleb teha parandused kas programmi või maksuameti portaalis. Kuigi eesmärk on automatiseerida tehingute selekteerimise ja deklareerimise töö, kuid kontrollimine ja võrdlemine jääb ning on väga oluline! Hetkel teada oleva informatsiooni kohaselt saab Maksuameti lehele üles laadida KMD aruanne koos lisaga. Lisa INF-i eraldi üles laadida ei saa. Kui ei õnnestu KMD üles laadimine, tuleb raamatupidajal täita lisa INF käsitsi.

Kindlasti juhin tähelepanu, et edaspidi iga uue tehingupartnerite lisandumisel tuleb kõikide dokumentide koostamisel ja programmi sisestamisel kontrollida andmete kehtivust ja õigsust Äriregistri portaalist.

Tähelepanu tuleb juhtida kindlasti sellele, et kõik müügid saaksid vormistatud õigetesse kuudesse – kaubamüügi arve samasse kuusse, kui lähetetakse kaup ja teenuse arve sellesse kuusse, kui teenus anti üle või oli kättesaadav kliendile.

Aruanne näeb ette, et kõik tehingud oleksid kajastatud õigetes kuudes! Kui müügiarve väljastatakse näiteks kuu alguses, kuid kaup või teenus (eriti teenused!!!) anti üle eelmisel kuul, siis ka deklareerida tuleb sellel kuul, kui kaup või teenus on üle antud. Soovitus - vältida akte 01. kuupäevaga. See võib tekitada üleliigset segadust tehingute vormistamisel erinevate tehingupartnerite raamatupidamises.

Lahtisi küsimusi on sellel teemal veel päris palju ja nendega tuleb tegeleda jooksvalt, kui on võimalik saada rohkem informatsiooni.


4. Ettevõtte kasutuses olevate sõiduautode maksu- ja kuluarvestus

Reedel, 7. novembril 2014.a. otsustasid Euroopa Liidu rahandusministrid heaks kiita Euroopa Komisjoni ettepaneku lubada Eestil kehtestada käibemaksudirektiivi suhtes erandina ettevõtete sõiduautodele erinev käibemaksukord.

01. detsembril jõustuv käibemaksuseaduse muudatus sätestab, et ettevõttele ostetud sõiduauto on arvestuslikult 50 protsendi ulatuses segakasutuses ning sisendkäibemaksu on samuti võimalik vaid 50 % ulatuses maha arvestada.

Erandiks on edasimüügiks soetatud sõidukid, taksod, õppesõiduautod ja eranditult ettevõtluse jaoks kasutatavad sõidukid nagu rendiautod.

Alates 1. detsembrist 2014 on sõiduauto ostmisel ja kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sõiduauto tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel õigus sisendkäibemaksu maha arvata 50% ulatuses (RT I, 11.07.2014, 15).

Hetkel kehtiva käibemaksuseaduse kohaselt võib sõiduauto ostmisel tagasi saada 100% sisendkäibemaksust. 1. detsembril jõustub seaduse muudatus, mille kohaselt võib maha arvata vaid 50% sisendkäibemaksust. Kui ettevõte kasutab sõiduautot ettevõtluse eesmärgil näiteks 75% ulatuses, siis on lubatud sisendkäibemaksu maha arvata ainult 50%. Kui kasutatakse autot 20% ettevõtluse eesmärgil, siis võib maha arvata üksnes 20%. Sama proportsioon kehtib ka auto tarbeks ostetud mootorikütusele või hoolduskuludele.

Tähelepanu!
Tulumaksuseaduse § 48 lg 4 muudetud ei ole (erisoodustus on sõiduki või muu tööandja vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks).
NB! Kui sõiduautot ei kasutata ainult ettevõtluse tarbeks, tuleb tasuda ka erisoodustuse maksud – tulumaks 21/79 + sotsiaalmaks 33%.

Sõiduautode kulu- ja maksustamise variandid:

 1. Sõiduautot kasutatakse vaid ettevõtluse tarbeks– ehk kõikide sõitude ja iga kilomeetri kohta peetakse arvestust ja täidetakse sõidupäevikut.
  Sõidupäevikus peab olema kuupäevaliselt odomeetri algnäit ja lõppnäit, kilomeetrid, kuhu sõidetud ja EESMÄRK (soovitavalt siis miks, kellega kohtumine, aadressid jne.) Oluline on ka märkida, kus gara˛eeritakse sõiduautot. Ühtegi konkreetset juhist selle kohta pole, ettevõtja peab ise suutma tõestada, et ta kasutab seda vaid ettevõtluse tarbeks ja ühtegi erasõitu sellega ei tee! Sel juhul kõikidelt kuludelt saab maha arvata 100% sisendkäibemaksu ja erisoodustuse makse ei lisandu.
 2. Töötaja tasub isiklikud sõidud – 0,3 /per kilomeeter.
  Seega sõidupäevikus on kajastatud erasõidud. Sisendkäibemaksu maha arvamine kõikidelt kuludelt 50%. Erisoodustuse makse ei lisandu.
 3. Töötaja ei tasu isiklike sõitude eest, kuid sõidupäevikus on need kajastatud.
  Sisendkäibemaksu maha arvamine kõikidelt kuludelt 50%. Erisoodustusmakse tasutakse erasõitude arvestuse pealt.
 4. Sõitude üle ei peeta arvestust ehk sõidupäevikut ei täideta.
  Sisendkäibemaksu maha arvamine kõikidelt kuludelt 50%. Erisoodutust tasutakse fikseeritud määralt ehk 256€ - tulumaks 68,05 + sotsiaalmaks 106,94 ehk kokku 174.99 igas kalendrikuus.

Segadust on tekitanud, et räägitakse vaid käibemaksu muudatustest. KMS muudatus on selles osas, et varem tasuti ka 256€ pealt käibemaksu. See säte on asendunud sellega, et piiratakse sisendkäibemaksu mahaarvamist. Kuid sellele pööratakse vähem tähelepanu, et 50% sisendkäibemaksu piirangu puhul tuleb tasuda ka erisoodustuse maksud.

Väljavõte seadusest:

§ 1. Tööandja sõiduauto kasutamine

(1) Kui erisoodustuseks on tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto tasuta või soodushinnaga kasutada andmine, loetakse erisoodustuse hinnaks 256 eurot kuus iga töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutatud sõiduauto kohta, välja arvatud lõikes 3 sätestatud juhul.

(2) Lõikes 1 nimetatud sõiduauto tasuta või soodushinnaga kasutada andmisel võib pidada arvestust, milles näidatakse:
1) sõiduauto omaniku või valdaja nimi või nimetus ja isiku- või registrikood;
2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed;
3) kuupäev ja sõiduauto spidomeetri alg- ja lõppnäit iga sõidukorra puhul;
4) sõidu eesmärk iga töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega seotud sõidukorra puhul.

(3) Lõikes 2 sätestatud tingimustele vastava arvestuse olemasolu korral võetakse lõikes 1 nimetatud erisoodustuse hinna arvutamisel aluseks töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks sõidetud ühe kilomeetri kohta:
1) sõiduauto puhul vanusega üle 5 aasta ja silindrite töömahuga kuni 2000 cm3 arvatud) 0,20 eurot;
2) muudel juhtudel 0,30 eurot.

(4) Sõiduauto soodushinnaga kasutada andmisel loetakse selle erisoodustuse hinnaks lõike 3 alusel arvutatud hinna ja soodushinna vahe.

(5) Kui lõike 3 alusel arvutatud erisoodustuse hind ületab 256 eurot, loetakse erisoodustuse hinnaks 256 eurot ühe töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutatud sõiduauto kohta.

Uuel KMD vormil tuleb märkida, mitme sõiduauto puhul toimub 100% ja mitme sõiduauto puhul 50% sisendkäibemaksu mahaarvamine – seega on seda väga lihtne ka kontrollida!

Sõiduauto käibemaksuseaduse tähenduses on M1 kategooria sõiduk, mille täismass ei ületa 3500 kilogrammi ning millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui 8 istekohta. Teiste sõidukite kohta see seadusesäte ei kehti.

Maksukonsultantide soovitused:

Kuni 1. detsembrini saab käibemaksu maha arvata seni kehtivate reeglite alusel. Seetõttu on mõistlik kaaluda seniste kasutusrentide asendamist kapitalirentidega.

Kapitalirendi eelis kasutusrendi ees seisneb selles, et kogu käibemaks kajastatakse esimesel arvel. Sellest tulenevalt saab ka käibemaksu maha arvata juba liisingperioodi alguses. Tasub aga silmas pidada, et kui soovite seoses 1. detsembrist jõustuvate käibemaksuseaduse muudatustega vormistada sõiduauto kasutusrendi kapitalirendiks, tuleks taotlus selleks esitada liisingupakkujale aegsasti. Kui esitate taotluse liiga hilja, võib juhtuda, et muudatust ei jõuta enne seaduse jõustumist vormistada.

Näiteks Swedbank teavitab oma kliente, et pärast 16.11.2014 esitatud taotluste puhul ei saa nad tagada soovitud muudatuste vormistamist enne seaduse jõustumist 01.12.2014.

Täpsema info saamiseks tasub pöörduda oma liisingupakkuja poole.

Kui soovitakse müüa ettevõtte omandis olevat sõidukit, tuleb lähtuda turuhinnast! Seda on hea küll võrrelda raamatupidamisliku jääkväärtusega, kuid turuhinna määrab kas spetsialist või leiate erinevates müügiportaalidest sarnaseid kuulutusi.

Väga oluline on turuhinna määramine, kui müüakse sõiduk seotud isikule (ettevõtte omanikud, juhatus, töötajad, pereliikmed!


5. Isikliku sõiduauto rentimine ettevõttele või kasutusvaldusesse andmine

Kui soovitakse anda sõiduauto kasutusvaldusesse või rendile kas tasuta või tasu eest , siis tuleb käsitleda sõiduautot maksu- ja kuluarvestuses nagu ettevõtte sõidukit.

Tasu väljamaksmine tuleb deklareerida ja maksustatakse tulumaksuga.

Kui sõiduauto antakse rendile vaid osaliselt, siis on vajalik leping, kus on tingimused kirjas, mis õigused või kohustused on rendileandjal ja – võtjal + igakuine sõidupäevik. Kütusekulu peab olema vastavuses sõidupäevikus kajastatud kilomeetritele lõikes nihe, kuid seda tuleb jälgida).


6. Töötasude uus deklareerimiskord

Alates 01.01.2015 tuleb uus töötasude (palk ja kõik muud maksustatavad väljamaksed, v.a. dividendid ja muud omakapitalist väljamaksed).

Kuni 31.12.2014.a. deklareeritakse kõik väljamakstud töötasud brutosummades, siis uuest aastast pööratakse see ümber ja tasude deklareerimine toimub netotasudena.

Kõik, kes maksavad välja selle aasta detsembrikuu töötasu jaanuaris 2015.a., deklareeritakse need tasud juba uue korra järgi.

Muutuvad ka väljamaksete tasuliigid.

Töölepingu seaduse muudatuse kohta ei ole veel midagi avaldatud. Tuleb järgida kehtivas seaduses sätestatut. Alljärgnevalt väljavõte seadusest:

§ 29. Töötasu suurus

(3) Kokkulepitud töötasust arvestatakse maha töötaja maksukohustus ehk töötasust kinnipeetavad seaduses ettenähtud maksud ja maksed. Töötasu makstakse rahas.

Ehk see tähendab, et Töölepingus tuleb kokku leppida kehtiva seaduse alusel töötasu brutotasuna.

Kuigi töötasude arvestamiseks kasutame palgaprogrammi, mis võtab arvesse kõiki muudatusi, tuleb raamatupidajatel nii suurte ümberkorralduste puhul üle kontrollida ka töötajate andmebaas ja tasuliigid.

Versioonide uuendamisel võib tulla ette muudatusi seadistustes ja ka andmetes – seepärast võib detsembrikuu ja jaanuarikuu töötasude arvestamise või deklareerimise puhul kuluda enam aega. Palume varuda kannatlikku meelt.

Loodetavasti on see ühekordne kontrollimine ja kui uusi muudatusi selles valdkonnas ei tule, siis sujub töö endisel viisil.

Kui muudetakse ettevõtte siseselt töötasude arvestamise ja maksmise korda, siis on kontrollimine ja andmete üle vaatamine väga vajalik.


7. Elektrooniliste teenuste maksustamine

Üheks olulisemaks 01.01.2015.a. jõustuvaks muudatuseks on elektrooniliselt osutatavate teenuste, telekommunikatsiooniteenuste ja ringhäälinguteenuse käibe tekkimise koha määramise reeglite muutmine.

Kuni kehtiva korra järgi maksustati elektrooniliste teenuste osutamine juriidilistele isikutele (business to business) teenuse saaja asukohariigis ja füüsilistele isikutele (business to customer) teenuse osutaja asukohariigis, riigis, kus asub klient ehk tarbija.

Erandkorras tasutakse käibemaks teise liikmesriiki läbi teenuse osutaja on registreeritud käibemaksukohustuslaseks.

Selleks on vajalik üle vaadata oma kliendi tuvastamise programmid, et määrata ära kliendi asukoht vastavalt uutele reeglitele.


8. Uued deklareerimise kohustused TSD-del

Alates 01.01.2015 tuleb hakata deklareerima tütarettevõttelt saadud dividende, mida saab edasi maksta ilma täiendava maksukohustusena, selles maksustamisperioodis, millal dividendid saadi.

Enne muudatuse jõustumist omandatud õigused tuleb deklareerida 2015. aasta jaanuarikuu TSD-l ehk 10. veebruariks 2015.a.

Koolituskulude informatiivne deklareerimine – TuMS § 56 primm 2 kohaselt tuleb tööandjatel esitada deklaratsioon, kui tööandja on teinud kalendriaasta jooksul tasemekoolituse kulutusi, mida ei käsitetleta erisoodustusena.

Esimene deklaratsioon tuleb esitada 01.02.2016 (RT I, 11.07.2014).

Kuna seadus hakkab kehtima 01.01.2015, siis ilmselt tuleb deklareerida 01.02.2016, kuna selleks ajaks tehakse uus INF vorm, nagu maksuameti lehel kirjas ka sõiduautode osas ja neid hakatakse ühel INFil kajastama.


9. Liikluskindlustuse hüvitise maksmine ilma käibemaksuta.

Alates 01.10.2014 jõustus uus liikluskindlustuse seadus (RT I, 11.04.2014, 1), kus täpsustati, millal tuleb kindlustusandjal kahjud hüvitada käibemaksuga ning millal ilma.

Vastavalt uuele korrale võib kindlustaja poolt makstava kahjuhüvitise suurus oleneda sellest, kas kindlustusvõtja on käibemaksukohustuslane või mitte. Kui kahjustatud isik on käibemaksukohustuslane ja tal on õigus hiljem asja taastamise või remontimisega seotud kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata, võib kindlustusandja vähendada väljamakset kindlustatava poolt maha arvatava sisendkäibemaksu võrra.


10. Pärandvara müügilt kaob taas õigus maha arvestada pärandaja poolt tasutud soetusmaksumus.

Alates 01.01.2015.a. on õigus pärandvara müügilt maha arvata vaid pärandisaaja enda poolt tehtud kulutusi.


11. Uued maksumäärad 2015.aastal.

MTA avalikustas 2015. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suuruse.

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
 • Maksuvaba tulu on 154 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
 • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 220 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
 • Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 355 eurot (2014. aastal kehtinud 320 euro asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 117,15 eurot kuus.
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% (2014. aastal oli 2%), tööandjale 0,8% (2014. aastal oli 1%). Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras. Näide: Meessoost töötaja, kelle isikukood algab numbritega 35112..., makse kinnipidamine lõpeb alates 01.01.2015 (vanaduspensioniiga on 63 aastat). Naissoost töötaja, kelle isikukood algab numbritega 45206..., makse kinnipidamine lõpeb alates 01.02.2015 (vanaduspensioniiga on 62 aastat ja 6 kuud). Vaata lisaks siit.
 • Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%. Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustust ning aastatel 2014-2017 konkreetsele isikule rakenduva maksemäära saab kontrollida isiku isikukoodi järgi või masspäringuga. Samal aadressil tuleb eakate töötajate puhul kontrollida kohustusliku kogumispensioni makse kinnipidamise lõpukuupäeva (kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus lõpeb II samba pensionifondi osakute esimese tagasivõtmise päeva aasta 31. detsembril). See tähendab, et näiteks, kui pensioniikka jõudnud töötajal algasid kogumispensioni väljamaksed 2014. aasta keskel, siis II samba maksed (2%) tuli pidada kinni kuni 2014. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksetelt ja alates 2015. aasta 1. jaanuarist tehtud väljamaksetelt makset enam kinni ei peeta. Vanaduspensioni ea piiri ületanud töötajatel, kes jätkavad töötamist ning ei alusta kogumispensioni väljamaksete saamisega, toimub kogumispensioni arvestamine edasi tavapärasel viisil.

2014. aasta detsembrikuu eest töötasu ja muude tasude ning sellelt kinnipeetavate ja arvestatavate maksude (maksete) arvestamisel tuleb meeles pidada, et vastavalt maksuarvestuse kassapõhisele printsiibile juhul, kui töötasu detsembrikuu eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2015. aasta määrades ja deklareerida jaanuarikuu eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg 10. veebruar 2015). Kui aga detsembrikuu töötasu makstakse välja 2014. aasta detsembris, siis tuleb maksude ja maksete arvestamisel/kinnipidamisel rakendada 2014. aasta määrasid ja deklareerida maksud ja maksed 2014. aasta detsembrikuu eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg 12. jaanuar 2015).
Tänan kõiki, kes lugesid läbi kokkuvõtte uutest muudatustest.

Muudatusi on seekord tõesti palju ja need ei puuduta mitte ainult raamatupidaja tööd.

Nii mõnedki muudatused toovad kaasa töömahtu raamatupidamise tarbeks ja tõstavad kõikide ettevõtjate halduskoormust, kuid anname endast parima, et teha aasta lõpus ja uue aasta alguses vajalikud lisatööd, et saaks osa töid automatiseerida ja leida parimad lahendused.

Kindlasti tuleks üle vaadata oma sõidukite parkla – ARK-is arvel olevad sõidukid, et otsustada nende kasutamiskord. Maksuamet saab informatsiooni kõikide ARK-is registreeritud sõidukite andmete ja nende muutmiste kohta (ostu-müügilepingud, omanike vahetus).

Raamatupidajad ei saa nõuda, et iga kuu saadetakse raamatupidajale korrektne sõidupäevik, mida raamatupidaja saab aluseks võtta deklareerimisel ja maksustamisel.

Kui raamatupidamisse sõidupäevikuid ei esitata, on vajalik kirjalik korraldus, millest raamatupidaja saab lähtuda, et olla kindel, mis otsuse on teinud juhatus ja kuidas deklareerida sõiduautode kasutamine. Sõidupäevikute kontrollimine jääb kas juhatuse või juhatuse poolt valitud isiku vastutusele.

Kui raamatupidajal puuduvad korrektsed dokumendid, tuleb maksustada sõiduautode kasutamiseks tehtud väljamaksed – kuludelt 50% sisendkäibemaksu + erisoodustuse maksud.

Muudatused ettevõtluses on paratamatud ja neid tuleb kindlasti juurde, kuid oluline on teada, missugused on muudatused, mida need mõjutavad ja sellest lähtuvalt saab tegutseda.

Palju on veel lahtisi küsimusi, kuid anname kindlasti teada, kui oleme saanud nende kohta piisavalt informatsiooni.


Lugupidamisega,
Anu Allikvee
AR TähelendTondi tn 27, 11316 Tallinn,   Tel: 6558 224, 6558 415   Fax: 6816518   E-post: info@tahelend.ee